Перейти до основного вмісту

Основні вимоги Фонду енергоефективності до енергоаудиту

Основні вимоги Фонду енергоефективності до енергоаудиту

Основні вимоги Фонду енергоефективності до енергоаудиту

Однією з обов’язкових умов, що передує поданню Заявки на участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», ОСББ є проведення енергетичного аудиту будівлі.

Фонд енергоефективності відшкодовує 70% витрат на проведений енергоаудит.

Наводимо загальні критерії, яким має відповідати енергоаудит, договір на сертифікацію енергетичної ефективності та енергетичний сертифікат:

Енергоаудит повинен проводитися відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» №4941 від 22 червня 2017 року та Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 172 від 11 липня 2018 року

 Рішення ОСББ на проведення енергетичного аудиту має бути легітимним – прийнятим відповідно до вимог Статуту ОСББ

 В результаті енергоаудиту має бути складений Енергетичний сертифікат та Рекомендаційний звіт. Рекомендаційний звіт – документ довільного зразка, що складається енергоаудитором до сертифікату енергетичної ефективності та містить результати проведеного енергоаудиту. Невід’ємними додатками Рекомендаційного звіту для участі в Програмі є Опис Проекту та Умови виключення обов’язкових заходів для обраного ОСББ Пакету заходів, складені за формами, наведеними у Додатках 4 та 5 до Порядку дій учасників Програми. Також Рекомендаційний звіт може включати іншу інформацію, яка допоможе ОСББ прийняти рішення щодо впровадження енергоефективного проекту

Дата складання Рекомендаційного звіту (з Описом Проекту) не може передувати даті затвердження Програми «ЕНЕРГОДІМ» та даті її офіційного опублікування – 19 серпня 2019 року. Обов’язково потрібно дотримуватися хронологічної послідовності подій. Не може дата підписання акту виконаних робіт передувати виконанню всіх робіт/надання всіх послуг за договором, наприклад, даті складання рекомендаційного звіту з описом проекту

 Договір на сертифікацію енергетичної ефективності має включати істотні умови, які зазначені в статті 7 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», а саме:

- строк та вартість сертифікації енергетичної ефективності;

- порядок отримання результатів сертифікації;

- порядок визначення та компенсації шкоди, яка може бути заподіяна енергоаудитором внаслідок неякісного та/або несвоєчасного виконання покладених на нього функцій і обов’язків або у разі надання недостовірних результатів сертифікації;

- умову щодо звільнення від відповідальності енергоаудитора у разі надання замовником сертифікації енергетичної ефективності недостовірних даних, що спричинили спотворення результатів такої сертифікації;

- енергоаудитор повинен відповідати перед замовником сертифікації за порушення умов договору та закону.

 Предметом такого договору має бути сертифікація енергетичної ефективності та надання Замовнику енергетичного сертифіката будівлі та Рекомендаційного звіту, що містить в собі Опис Проекту відповідно до вимог Фонду, на паперовому носії. 

Рекомендуємо в договорі на сертифікацію енергетичної ефективності передбачити обов’язок енергоаудитора безоплатно усунути зауваження та недоліки, виявлені Фондом, а також встановити строк для такого усунення.

Стороною договору на сертифікацію енергетичної ефективності може виступати безпосередньо енергоаудитор або юридична особа, в штаті якої є енергетичного аудитор. В разі проведення енергоаудиту юридичною особою, до Фонду потрібно надавати копію документів, що підтверджують приналежність енергоаудитора до юридичної особи.

Договір на сертифікацію енергетичної ефективності, енергетичний сертифікат, акт виконаних робіт має бути підписаний однією і тією ж самою особою, на рахунок якої здійснено оплату послуг за таким договором.

Сертифікація енергетичної ефективності здійснюється енергоаудитором, який є незалежним, не має конфлікту інтересів та прямо чи опосередковано не заінтересований у результаті сертифікації.

 

(0) Коментарі(в)